مهدی خاکیان قمی

مهدی خاکیان قمی

دکتر مهدی خاکیان قمی؛ متولد 1351 و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های مهدی خاکیان قمی