امیرحسین فرجادنسب

امیرحسین فرجادنسب

امیرحسین فرجادنسب (متولد 1364)کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.

 

کتاب های امیرحسین فرجادنسب

اسرار سیاه چاله ها


دریچه ای به سوی کیهان


رمز ناگشودنی


دنیای ستارگان


انفجار بزرگ


گنجینه کیهانی