لورن گرابویس فیشر

لورن گرابویس فیشر

لورن گرابوآ فیشر نویسنده کتاب کودک معتقد است که برای کودکان خردسال کتابهایی خلق می کند تا آنها را توانمند کند تا آنچه را که هستند دوست داشته باشند، با همه کسانی که ملاقات می کنند مهربان باشند، به همه موجودات زنده احترام بگذارند، احساس کنند که می توانند تغییر مثبتی در این دنیا ایجاد کنند و به آنها کمک کند. همیشه با خودشان صادق هستند.

کتاب های لورن گرابویس فیشر

نور درون من