آدولف فون هارناک

آدولف فون هارناک

کارل گوستاو آدولف فون هارناک، الهی‌دان آلمانی و مورخ برجسته کلیسا بود. او از سال 1873 تا 1912 بسیاری از نشریات مذهبی را منتشر کرد.

کتاب های آدولف فون هارناک

خاستگاه عهد جدید