پاول کرک براید

پاول کرک براید

پاول کرک براید مدیر و مربی اجرایی و استاد مدیریت در دانشکده مدیریت Macquarie است.

کتاب های پاول کرک براید

جهانی شدن