رقیه گوگ ساز قوچانی

رقیه گوگ ساز قوچانی

رقیه گوگ ساز قوچانی متولد سال 1349، استادیار مهندسی برق گروه انرژی های تجدید پذیر، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی و مولف می باشد.

کتاب های رقیه گوگ ساز قوچانی