استفان ام شور

استفان ام شور

استیون مارک شور، استاد اوتیستیک آمریکایی در آموزش ویژه در دانشگاه آدلفی است. او کتاب هایی را نوشته است که عبارتند از: کالج برای دانش آموزان دارای معلولیت، درک اوتیسم برای آدمک ها، بپرس و بگو، و آن سوی دیوار.

کتاب های استفان ام شور

اتیسم به زبان ساده