جلیس آزوپاردی

جلیس آزوپاردی

ژیل دآمبرا آزوپاردی روان‌شناس فرانسوی است. او نویسنده کتاب های متعددی در زمینه روانشناسی عملی برای خوانندگان است.

کتاب های جلیس آزوپاردی

360 آزمون تقویت هوش