عباس بخشنده نصرت

عباس بخشنده نصرت

عباس بخشنده نصرت ، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و سردبیر نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان می باشد.

کتاب های عباس بخشنده نصرت