استیون اسنیپ

استیون اسنیپ

استیون اسنیپ، مدرس مصرشناسی در دانشگاه لیورپول و مدیر موزه باستان شناسی گارستانگ، همچنین در لیورپول است.

کتاب های استیون اسنیپ

دایره المعارف مصور مصر باستان