محمداسماعیل فدائی نژاد

محمداسماعیل فدائی نژاد

 دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد دانشیار، گروه مدیریت مالی و بیمه ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، است.

کتاب های محمداسماعیل فدائی نژاد