استیفن پی رابینز

استیفن پی رابینز

استیفن رابینز کتابهای متعددی در زمینه مدیریت و رفتار سازمانی تالیف کرده که از جمله آنها می توان به مبانی مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، تئوری سازمان، مدیریت انسانها و Decide and Conquerاشاره کرد.

کتاب های استیفن پی رابینز

مبانی رفتار سازمانی


تصمیم گیری