کرستن فون الورفلت

کرستن فون الورفلت

کرستن فون الورفلت استادیار گروه جغرافیا و مطالعات منطقه‌ای در دانشگاه Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (اتریش) است. علایق تحقیقاتی او ژئومورفولوژی نظری، نظریه سیستم و خودسازماندهی در زمینه تغییرات محیطی جهانی است. او  جغرافیا، هواشناسی و علوم خاک را در بن آلمان و کورک ایرلند خوانده است.

کتاب های کرستن فون الورفلت