محمد رحیمی

محمد رحیمی

مهندس محمد رحیمی متولد ۱۳۷۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

کتاب های محمد رحیمی

یادگیری عمیق با MATLAB