اباصلت خراسانی

اباصلت خراسانی

 اباصلت خراسانی متولد 1353 ، دانشیار آموزش عالی- برنامه ریزی توسعه آموزش عالی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی است.

 

کتاب های اباصلت خراسانی

بین المللی سازی آموزش عالی