مرجان السادات نعمتی پور

مرجان السادات نعمتی پور

مرجان السادات نعمتی پور، متولد 1356 ،  دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران است.

کتاب های مرجان السادات نعمتی پور