پریسا سادات سید موسوی

پریسا سادات سید موسوی

پریسا سادات سید موسوی ، متولد 1360 ، استادیار روانشناسی عمومی گروه بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی است. او دارای مدرک کارشناسی  روانشناسی بالینی از دانشگاه علامه طباطبایی ، کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تربیت مدرس و دکتری تخصصی روان­شناسی از دانشگاه شهیدبهشتی است.


 

 




  

کتاب های پریسا سادات سید موسوی