آدارشپال اس ستی

آدارشپال اس ستی

دکتر آدارشپال‌ اس‬ ستی( Adarshpal S. Sethi) استاد دپارتمان کامپیوتر و علوم اطلاعات در دانشگاه دلاور است که در حال حاضر درسی شبیه سازی شبکه های کامپیوتری را تدریس می کند که کاملا مبتنی بر استفاده از OPNET برای شبیه سازی شبکه است.

کتاب های آدارشپال اس ستی

راهنمای کاربردی کاربری Opnet