آر ای آدامز

آر ای آدامز

رابرت آدامز (1940) در سال 1966 پس از اتمام دوره دکترا به گروه ریاضیات دانشگاه بریتیش کلمبیا پیوست. علایق تحقیقاتی او در تحلیل منجر به انتشار یک تک نگاری به نام فضاهای سوبولف توسط انتشارات آکادمیک در سال 1975 شد که به مدت 23 سال در دست چاپ باقی ماند.

کتاب های آر ای آدامز