محمدحسین فاضل زرندی

محمدحسین فاضل زرندی

محمدحسین فاضل زرندی ، متولد 1333 ، استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های محمدحسین فاضل زرندی