تاد اس الن بکر

تاد اس الن بکر

تاد الن‌بکر رئیس کمیته علوم ورزشی USTA است و همچنین یک درمانگر فیزیکی و مدیر کلینیک ورزشی اسکاتسدیل در اسکاتسدیل، آریزونا است.

کتاب های تاد اس الن بکر

ورزش درمانی برای شانه