پیتر هاینه

پیتر هاینه

پیتر هاینه در دانشگاه مونستر و بن تدریس می کرد و تا سال 2009 استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه هومبولت در برلین بود.

کتاب های پیتر هاینه