نیچیکو نی وانو

نیچیکو نی وانو

نیچیکو نیوانو (庭野日鑛، نیوانو نیچیکو، متولد 1938) پسر ارشد نیکیو نیوانو، بنیانگذار ریشو کوسی کای، و رئیس فعلی ریشو کوسی کای است.

کتاب های نیچیکو نی وانو

دل بودایی