لی راسل مک داول

لی راسل مک داول

دکتر Lee R. McDowell دانشمند برجسته در تغذیه حیوانات است. او همچنین سردبیر تغذیه نشخوارکنندگان در آب و هوای گرم است. در 23 سال گذشته، او بر روی تغذیه حیوانات در دانشگاه فلوریدا و با تعداد زیادی از دانشمندان حیوانات در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و مناطق دیگر کار کرده است. او در سراسر جهان سخنرانی کرده است و داده های تحقیقاتی، عکس ها و سایر مطالب ارزشمند را برای کتابها جمع آوری کرده است.

کتاب های لی راسل مک داول