طارق احمد

طارق احمد

طارق احمد (1946) مشاور ارشد کارکنان شرکت Anadarko Petroleum Copr، قبل از پیوستن به Anadarko در سال 2002، دکتر احمد به عنوان استاد و رئیس بخش مهندسی نفت در Montana Tech، کالج دانشگاه مونتانا خدمت می کرد. او همچنین نویسنده کتاب بسیار موفق مهندسی مخزن است.

کتاب های طارق احمد