ابراهیم زمانی آشتیانی

ابراهیم زمانی آشتیانی

سرهنگ ابراهیم زمانی آشتیانی (۱۳۶۸–۱۲۹۴) رمان نویس، فیلمنامه نویس یکی از پاورقی نویسان مشهور ایران بود. وی در مجله ترقی با پاورقی های تاریخی خود طرفداران بی شماری داشت. گفته می شود تعداد صفحات به جا مانده از این نویسنده پرکار (اعم از رمانهای تاریخی و اجتماعی و پاورقیهای مختلف) بیش ازنیم میلیون صفحه می باشد که ازلحاظ کثرت درایران بی رقیب و در خارج با الکساندر دوما قابل مقایسه است. «به سوی روم» در سه جلد، خورشید تیسفون در سه جلد، «دلشادخاتون» در هفت جلد، «زیبای مخوف» در هفت جلد، «سلطانه جنگل» در یازده جلد، از جمله آثار اوست که ابتدا به شکل پاورقی در مجله «ترقی»، سپس در صدها دفتر (جزوه) هفتگی پنج ریالی و در نهایت به شکل مستقل، منتشر شدند.

کتاب های ابراهیم زمانی آشتیانی

خورشید تیسفون


اسرار دخمه شاپور


بسوی روم


دلشاد خاتون (5جلدی)


علی (ع) و معاویه


ماهرو


آرزو (چهار جلدی)