ایاز قربانی

ایاز قربانی

ایاز قربانی ، متولد 1337 ، . استاد دانشکده مهندسی برق گروه آموزشی مخابرات دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

کتاب های ایاز قربانی