بهروز جعفرپور

بهروز جعفرپور

دكتر بهروز جعفرپور متولد سال 1324، استاد ویروس شناسی گیاهی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

کتاب های بهروز جعفرپور

ویروئیدها