نورما دیکین

نورما دیکین

نورما دایکین استاد تحقیقات اجتماعی جدید در دانشگاه تامپر فنلاند، پروفسور بازنشسته در هنر در سلامت در دانشگاه غرب انگلستان، بریتانیا و استاد مدعو در هنر به عنوان رفاه در دانشگاه وینچستر، انگلستان است.

کتاب های نورما دیکین

هنر، سلامت و بهزیستی