یانیس تئوچاریس

یانیس تئوچاریس

یانیس تئوچاریس استاد مدیریت دیجیتال، دانشگاه فنی مونیخ می باشد.

کتاب های یانیس تئوچاریس