کتی ویلیس

کتی ویلیس

کیتی ویلیس، استاد جغرافیای انسانی در رویال هالووی، دانشگاه لندن است. تحقیقات او بر مهاجرت، جنسیت و توسعه، با علایق خاص در خانواده های فراملیتی و نقش مهاجرت در بازتولید یا به چالش کشیدن نابرابری اجتماعی متمرکز است.

کتاب های کتی ویلیس

نظریه ها و تجربه های توسعه