کامران سپهری

کامران سپهری

کامران سپهری مترجم ایرانی متولد سال 1358 می باشد.

کتاب های کامران سپهری

سرمایه داری فردا؟