ویلیام مک اسکیل

ویلیام مک اسکیل

ویلیام دیوید مک اسکیل فیلسوف و نویسنده اسکاتلندی است که یکی از مبتکران جنبش موثر نوع دوستی است.

کتاب های ویلیام مک اسکیل

کار خوب را بهتر انجام بده