فی کارلیسل

فی کارلیسل

فی کارلایل در باکینگهام شایر بریتانیا زندگی می کند و می نویسد. او معلم روانشناسی است و چند کتاب درسی روانشناسی تربیتی و همچنین کتاب هایی برای کودکان نوشته است.

کتاب های فی کارلیسل

روان شناسی برای والدین