راب پارسونز

راب پارسونز

راب پارسونز متولد سال 1948 ، یک سخنران بین المللی در مورد مسائل خانوادگی و نویسنده کتاب های پرفروشی از جمله قلب موفقیت و پدر 60 دقیقه ای است. بیش از نیم میلیون نفر در سمینارهای زنده او شرکت کرده اند. 

کتاب های راب پارسونز

پدر شصت دقیقه ای


مادر شصت دقیقه ای


خانواده شصت دقیقه ای