عباس خورشیدی

عباس خورشیدی

عباس خورشیدی متولد سال 1340، استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد واحد اسلام شهر است. او دارای مدرک دکتری علوم تربیتی/ مدیریت آموزشی می باشد.

کتاب های عباس خورشیدی