راینهارد مای

راینهارد مای

راینهارد مای، استاد فلسفه‌ی دانشگاه هاینریش هاینه‌ی دوسلدورف آلمان است. فلسفه‌ی اخلاق هیوم و تأثیرپذیری از چین، مطالعاتی در باب نظریه‌های حقوقی غیراروپایی، فلسفه‌ی جهانی شوپنهاور و ... از دیگر کتاب‌ها و مقالات وی هستند.

کتاب های راینهارد مای