سارا ال کاکران

سارا ال کاکران

سارا کوکران، استادیار بالینی مدیریت و کارآفرینی در دانشکده بازرگانی کلی، دانشگاه ایندیانا است.

کتاب های سارا ال کاکران

فروش مستقیم