سید حسن هاشمیان فر

سید حسن هاشمیان فر

سید حسن هاشمیان فر  ، متولد ۱۳۵۸  استادیار علوم سیاسی دانشگاه پبام نور مهریز یزد است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و علوم سیاسی امام  صادق (ع) و  دکتری سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی است.


کتاب های سید حسن هاشمیان فر