زینا هیتز

زینا هیتز

زنا هیتز معلم کالج سنت جان و نویسنده کتاب گمشده در فکر: لذت های پنهان یک زندگی فکری است. کتاب او از طریق تصاویر و داستان‌های کتاب‌خوان‌ها، فیلسوفان، دانشمندان و دیگر زبان‌آموزان، چه داستانی و چه تاریخی، معنا و ارزش یادگیری را به‌خاطر خود بررسی می‌کند.

کتاب های زینا هیتز

گمشده در اندیشه ها


لذت تفکر