پاکو آسنسیو

پاکو آسنسیو

پاکو آسنسیو متولد سال 1966، مولف اهل اسپانیا می باشد.

کتاب های پاکو آسنسیو

ادواردو سوتو دمورا


فاستر و شرکا