رالف یارو

رالف یارو

رالف یارو استاد نمایش در دانشگاه آنگلیا شرقی بریتانیا است. او همچنین به عنوان نویسنده و کارگردان فعالیت می کند. او نویسنده آگاهی، ادبیات و تئاتر و بداهه نوازی در درام است.

کتاب های رالف یارو

تئاتر هند