مارک فورتیه

مارک فورتیه

مارک فورتیر استاد دانشکده انگلیسی و مطالعات تئاتر در دانشگاه گوئلف کانادا است. او به طور گسترده ای در مورد شکسپیر، مطالعات تئاتر، و حقوق و ادبیات، از جمله اقتباس از شکسپیر، نظریه/تئاتر: مقدمه، و ادبیات و حقوق منتشر کرده است. 

کتاب های مارک فورتیه