آندره آ گیلاردونی

آندره آ گیلاردونی

آندره آ گیلاردونی 1954 استاد مدیریت عمومی در دانشگاه بوکونی میلان در ایتالیا است. تحقیقات او بر مدیریت زیست محیطی، آب، خدمات عمومی، سیاست انرژی و تجزیه و تحلیل هزینه-سود متمرکز است.

کتاب های آندره آ گیلاردونی

امنیت انرژی