ناصر آقابابائی

ناصر آقابابائی

ناصر آقابابائی دﺑﯿﺮ ﮔﺮوه روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ «ﺳﻤﺖ» متولد ۱۳۵۹‏‏‏می باشد.

کتاب های ناصر آقابابائی