حسین خصاف مفرد

حسین خصاف مفرد

حسین خصاف مفرد، متولد ۱۳۶۶ ،  اهل کاشان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و سیاست گذاری عمومی، و دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی است. 

کتاب های حسین خصاف مفرد