جیمی ل ب دینیهن

جیمی ل ب دینیهن

جیمی ال بی دینهان یک معلم و نویسنده کتاب مصور است که با همسر و دو فرزندش در سافیلد، سی‌تی زندگی می‌کند. وقتی مادربزرگ به شما درخت لیمو می دهد اولین کتاب مصور او است.

کتاب های جیمی ل ب دینیهن

روز لیموناد