رضا جلیلی

رضا جلیلی

رضا جلیلی؛ دانشجوی دکتری، رشته عرفان و تصوف اسلامی گروه عرفان دانشکده عرفان، دانشگاه ادیان و مذاهب می باشد.

کتاب های رضا جلیلی

سفر از زرد به سرخ