پروین سلاجقه

پروین سلاجقه

پروین سلاجقه متولد سال 1340، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی- دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی-گروه زبان و ادبیات فارسی می باشد. زمینه های پژوهشی وی نظریه و نقد  ادبی، نویسندگی داستان و شعر، زبان و ادبیات فارسی می باشد.

کتاب های پروین سلاجقه

امیرزاده ی کاشی ها


برفابه ها


به مردن عادت نمی کنم


نقد نوین در حوزه ی شعر