علی محمدی آشنایی

علی محمدی آشنایی

علی محمدی آشنانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و نویسنده ایرانی متولد سال 1342 می باشد.

کتاب های علی محمدی آشنایی

شناخت عربستان